lawsחוקים, תקנות ומשפט
פניות, עתירות ופסקי דין בארץ ובעולם אודות הקורונה וזכויות אדם
 
איך להתמודד עם בקשות של מקומות עבודה לספק מידע על חיסונים?
עו״ד תמיר טורגל מסביר את ההיבט המשפטי וכיצד להתמודד עם זה.
17.2.2021
 


הידעת?
במדינת ישראל קטין מתחת לגיל 16 יכול להחליט על דעת עצמו
אם הוא מעוניין להשתתף בניסוי (ה״חיסון״ מוגדר כניסוי) ללא הסכמת ההורים. סעיף 4.2.3
למסמך המקורי של ״נוהל הסכמה מדעת בניסויים רפואיים בבני אדם״ באתר משרד הבריאות

 
 

עתירות ומסמכים משפטיים בישראל


בקשה לנקיטת הליך פלילי כנגד ראש הממשלה מר נפתלי בנט
בעוון הסתה לאלימות - משרד עו״ד ינקוביץ ושו״ת

 למסמך המלא
 

דו״ח שפרסמה ועדת החקירה האזרחית בראשות ד״ר פינקי פיינשטיין
ועדת החקירה הוקמה על ידי ועל ידי רופאים נוספים ועורכי דין ואנשי אקדמיה.
הועדה חוקרת היבטים שונים של התנהלות הממשלה ומשרד הבריאות מאז החל מבצע החיסונים כדי לתת לציבור תמונה ברורה ככל הניתן
לגבי המתרחש ולגבי מה שמניע אותו.
קישור למסמך המלא
 

דרישה לעצירת מתן חיסוני פייזר בשל העדר מערכת מעקב וניטור תופעות הלוואי
 לצפייה במסמך המלא
 

דרישה עבור שר הבריאות החדש ניתן הורביץ לעצירת מתן חיסוני קורונה למבוגרים ולילדים ולחקירה - משרד עו״ד א.סוכובולסקי ושו״ת 15.6.2021
 לצפייה במסמך המלא

 

בית המשפט העליון קבע היום כי תקנה 1א(ד)(1) לתקנות הגבלת התעופה הקובעת מכסה של 3,000 נוסעים נכנסים ביום ותקנה 4 לתקנות היציאה והכניסה הדורשת אישור ועדת חריגים טרם יציאה מישראל עבור מי שאינם מחוסנים או מחלימים – אינן חוקתיות.

הוחלט כי לא ניתן יהיה להאריך את תוקפן של הגבלות אלה במתכונתן הנוכחית לאחר פקיעתן ביום 20.3.2021, וניתנה התראת בטלות לפיה ככל שיוטלו בעתיד הגבלות חדשות כלשהן על הכניסה לישראל והיציאה ממנה, יש לבסס אותן על תשתית עובדתית מקיפה ועדכנית ולהבטיח כי הן עומדות כנדרש במבחנים החוקתיים.
מאז ינואר 2021 מוטלות הגבלות על היציאה מישראל והכניסה אליה בשל גילוי זנים (וריאנטים) חדשים של נגיף הקורונה לגביהם קיים חשש בדבר יעילותו של החיסון. הגבלות אלו עברו גלגולים רבים.
בית המשפט, מפי הנשיאה חיות, עמד על כך שההגבלות מהוות פגיעה בליבת הזכות החוקתית לכניסה לישראל וליציאה ממנה ובזכויות נוספות המצויות בליבת מרקם החיים הדמוקרטיים. בית המשפט ציין עוד כי פרק הזמן הממושך והרצוף שבו חלות ההגבלות אשר הוטלו מבלי שניתנה שהות מספקת לאזרחים להתארגנות ומבלי שהובהר המועד שבו יוסרו במלואן; והסמיכות ליום הבחירות, מעצימים את הפגיעה בזכויות אזרח.
בית המשפט ציין כי ההגבלות נקבעו מבלי שיהיו בפני הממשלה נתונים כלשהם על אודות מספר האזרחים המצויים בחו"ל והמבקשים לשוב ארצה; כי לא התקבל הסבר מדוע הועמדה מכסת הנוסעים היומית על 3,000; וכי הרושם שנוצר הוא שתחת השקעת מאמץ ומשאבים באכיפת הבידוד, שהפרתו היא העומדת במוקד החשש מפני התפשטות וריאנטים – העדיפה הממשלה להפעיל משטר של מכסות כניסה לישראל, שהוא משטר פשוט יותר לביצוע אך פגיעתו בזכויות יסוד קשה הרבה יותר. מסקנה זו מתחדדת לנוכח העובדה שמדינת ישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה בעולם שבה הוגבלה באופן כה גורף זכותם של אזרחים להיכנס למדינתם.
בית המשפט סיכם בציינו כי איום נגיף הקורונה על זניו השונים אינו צפוי להיעלם מחיינו בטווח הזמן הנראה לעין, וזאת חרף הצלחתו של מבצע החיסונים. משכך, יש לאזן בין הנזק העלול להיגרם עקב חדירתו של זן בלתי ידוע של הנגיף ובין הפגיעה בזכויות יסוד של אזרחי המדינה ותושביה. איזון זה צריך לאפשר שגרת חיים לצד הנגיף, תוך ניהול נכון של הסיכונים הכורכים בכך המביא בחשבון, בין היתר, את הסיכון המופחת הנשקף לאוכלוסיית המחוסנים והמחלימים, תוך מתן משקל מתאים להיות היוצא או הנכנס אזרח ישראל שהוא תושב המדינה ומרכז חייו בה.
השופט עמית ציין כי כבר ביום שבו החליטה הממשלה על סגירת שערי נתב"ג "מהיום למחר" היה ברור כי סגירת השמיים אינה יכולה להיות פתרון לטווח ארוך, אף לא פתרון לזמן קצר, ויש למצוא פתרון מיידי לבעיה הקרדינלית של אכיפת הבידוד על הנכנסים לישראל.
השופט הנדל הדגיש כי ההגבלות אינן עומדות במבחן המידתיות במובן הצר, לנוכח העובדה שנתונים רלוונטיים לא עמדו לנגד עיני מקבלי ההחלטות, ועוד הדגיש כי עד תום תוקפן של התקנות יש ליתן פרשנות מקלה ככל האפשר למגבלה זו, בייחוד בהינתן הסמיכות למועד הבחירות.
לפסק הדין המלא:
https://www.gov.il/.../he/%D7%A4%D7%A1%D7%93%201107-21.pdf

מקור: עו״ד יורם מורים
 בשם עמותת אנשי האמת בהקמה, נשלח מכתב לחברת פייזר עם דרישה לפתוח בחקירהבעניין הסכם פייזר ביבי, דגש על סעיף 4.2.6, שדן בביטול ההסכם ככל שנפתחת חקירה ציבורית.  מכותבים : FDA, התובע הכללי של ארה"ב, חברי קונגרס ובית הדין הפלילי בהאג.
משרד עו״ד א.סוכובולסקי  15.3.2021
 


דרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד משרד הבריאות, הפרופ׳ גליה רהב והפרופ׳ רוני גמזו
בחשד להטהיית הציבור עד לכדי תרמית לכאורה במתן מידע כוזב לציבור בנוגע לתכשיר פייזר BNT162b2

משרד עורכי דין ינקוביץ ושו׳ת
לצפייה במסמך המלא
 


בשם עמותת אנשי האמת (בהקמה) הוגשה תלונה כנגד מדינת ישראל בגין הפרת קוד נירנברג.
לצפייה במסמך המלא
 

פנייה ליועץ המשפטי לממשלה, ראש הממשלה ושר הבריאות
הנדון: הפרת קוד נירנברג על ידי ממשלת ישראל וגורמים נוספים
משרד עו״ד א.סוכובולסקי  
16.2.2021
פנייה ליועץ המשפטי לממשלה
הנדון: פגיעה חמורה בחופש העיסוק ובכבוד האדם – דרישה להתערבותו הבהולה של היועץ המשפטי לממשלה 
משרד עו״ד ומגשרים קטן לורנץ-ברטל טלמור 
8.2.2021

פנייה לראש עיריית יבנה - מר צבי גוב-אורי
הנדון: התראה חמורה ואחרונה לפני נקיטת הליכים בשל פעולה בחוסר סמכות ופגיעה חמורה בחופש העיסוק ובכבוד האדם 
משרד עו״ד ומגשרים קטן לורנץ-ברטל טלמור 8.2.2021
 

מכתב אישי לכל אחד ממנהלי בתי הספר בישראל מאת מטה ההורים למען בריאות ילדינו
המביע חשש לאחריות אישית לפגיעות עתידיות בפוריות התלמידים ו ADE עקב תכשירי חיסון לקורונה
31.1.2021
 

מכתב עורכי הדין | ישראל 2020

אנו, עורכות דין ועורכי דין בישראל, דורשים בזאת מממשלת ישראל, לחדול לאלתר
ממדיניותה ההרסנית בכל הקשור למשבר הקורונה, וזאת לנוכח הפרה בוטה וקיצונית של העקרונות המעוגנים בחוק יסוד:
כבוד האדם וחירותו ובחוק יסוד: חופש העיסוק - 27.12.2020פנייה לממשלת ישראל, היועץ המשפטי לממשלה ושר הבריאות - 3.1.2021

הנדון: פניה דחופה ביותר
חשד ממשי לחומר נסיוני מסוכן הגורם לתמותה - דרישה לבדיקה מיידית בדרך של ניתוח לאחר המוות
ועצירה מיידית של מתן החומר המסוכן לכלל תושבי המדינה


נייר עמדה לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת שיתקיים ביום 04.01.2021
הנושא: "הדרכון הירוק"
  לצפייה במסמך המלאפנייה לממשלת ישראל 
הנדון: דרישה להפסקה מיידית של שיווק החומר הביולוגי הניסיוני המכונה
"חיסון של חב' פייזר" בהיותו שערורייה עם היבטים נזיקיים ופליליים חמורים ביותר - עו״ד רונית לירן שקד
23.12.2020פנייה שנשלחה לשר הבריאות בנוגע ל: הצעתכם לחיסון קורונה חובה
נשלח באמצעות משרד עו״ד א. סוכובולסקי ושו׳ת - 10.11.2020פנייה עבור שר הבריאות, שרי הממשלה וחברי הכנסת
הנודון: דרישה לביטול ההכרזה על מצב חירום רפואי עקב נגיף 19-Covid ("נגיף הקורונה") וחזרה לשגרה מיידית במדינת ישראל - מאת עו״ד רונית לירן שקד
9.12.2020
 


פנייה עבור שר הבריאות ושר החינוך בנוגע ל:
כפיית טיפול רפואי – עטיית מסכות על כלל האוכלוסייה דרישה להצגת מידע מהותי ביותר לציבור - עו״ד רונית לירן שקד
29.11.2020
 

פנייה לשר הבריאות באמצעות עו״ד בועז פלץ 
הנדון: פנייה לקבלת נתונים אודות בדיקות לאיבחון קורונה.
17.12.2020
עתירה שהוגשה לבית המשפט העליון נגד מדינת ישראל באמצעות עו״ד תמיר טורגל
ביטול חובת עטיית מסכות שנקבעה בהוראת השעה צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)  (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020קריאה דחופה להקפאה מיידית של חיסוני הקורונה 
נשלח לממשלת ישראל על ידי משרד עורכי דין פרייס-בוני-נלין
לצפייה במסמך המלא

 

 


מסמך שנשלח לממשלת ישראל לפני עתירה אודות בדיקות ה PCR וכפיית טיפול רפואי לאזרחי מדינת ישראל
הנדון: כפיית טיפול רפואי – בדיקות מטוש (PCR) דרישה להצגת מידע מהותי ביותר לציבור - עו״ד רונית לירן שקד
  לצפייה במסמך המלא


הפנייה הרביעית והאחרונה שנשלחה לפני ההעברה לבג״צ
פניה לשרי ממשלת ישראל - אחריותכם האישית למעשים אשר מהווים פשעי השמדת עם ופשעים נגד האנושות
עו"ד רונית לירן-שקד 12.10.2020
  לצפייה במסמך המלא

 

 


עתירות, מסמכים משפטיים ופסקי דין מחו״ל


קנדה: רשויות הבריאות לא יכלו להוכיח את קיומו של וירוס הקורונה, והקנס שהוטל על פטריק קינג בוטל!

פטריק קינג, אזרח קנדי נקנס על שהפר את אחד מחוקי הכפייה של הונאת הקורונה.
התובעת הייתה, לא פחות ולא יותר - מלכת אנגליה אליזבט, בכבודה ובעצמה. 
אלא שלהגנתו ביקש פטריק מיועץ הבריאות המחוזי של אלברטה "להראות לו הוכחה לקיומו של נגיף ה- SARS-Cov2 (נגיף הקורונה).
תגובת רשות הבריאות הייתה כי אין בידיהם מידע כזה, ולכן הקנס שנתנו אינו מבוסס על הוכחות מדעיות ואינו חוקי.

במשפט טען פטריק כי חוקי הכפייה מבוססים על קיומו של נגיף ה- SARS-Cov2, אלא שמאחר
שיועץ הבריאות לא הצליח למצוא נגיף כזה,  או להוכיח את קיומו, אין כל בסיס להטלת כפייה או קנסות על בני אדם. 

נזכירכם כי וירוס הקורונה מעולם לא נצפה בשום מעבדה בעולם! ובטח שלא הוכח שהוא מדבק כפי שמשקרים לנו.
פרופסור אנדרו קאופמן, מומחה לביולוגיה מולקולרית חשף את ההונאה,
כך גם ד״ר וולמר שציתתה ממסמכים שהגיעו מהמעבדה בוואהן בהם הם מודים שלא הצליחו לבודד וירוס ולהדביק בו אדם בריא כהוכחה לכך שהוא ״כה מדבק״.
ואזרחים שביקשו ממשלותיהם לצפות בנגיף החמקמק, באנגליה ובאירלנד, קיבלו תשובה דומה לזו שקיבל פאטריק.
https://www.bitchute.com/video/euMT6jUwXhym/

 


איסור על אפלייה בין מחוסנים ללא מחוסנים ברומניה
ברומניה קנסות של עד 100.000 ליי (20.000 €) או שנתיים מאסר על אפלייה בין מחוסנים ללא מחוסנים ("תו ירוק").
למי שלא הבין עד הסוף. הכוונה היא שהממשלה שם אוסרת על הפלייה כזו בניגוד לישראל שדוחפת לאפלייה כזו.
https://ziare.com/social/legea-vaccinarii/amenzi-vaccin-discriminare-inchisoare-amenda-proiect-lege-senat-1681581

 

בית המשפט העליון של ארצות הברית קבע, מחוסנים בכל רחבי העולם נחשבים לפטנטים על פי החוק האמריקני, הם כבר לא בני אדם.
באמצעות חיסון DNA או RNA ששונה על ידי ה- GEN, הם הבעלים של בעל הפטנט של החיסון ששונה על ידי GEN,
מכיוון שהגנום שלהם והם כבר לא "אנושיים" אלא "טרנס-אנושיים", ולכן הם 
מבטלים את היותם בני אדם וכל זכויותיהם. 
זה חל ברחבי העולם - פטנטים כפופים לחוקי ארצות הברית.
החל משנת 2013, כל החיסונים המהונדסים גנטית ו- mRNA אינם בני-אנוש באופן חוקי ומזוהים בחוק ככאלה
ואינם נהנים מכל זכויות אדם או זכויות אחרות של מדינה, ויש לראות זאת קיים בכל העולם,
עבור פטנטים GENE-POISONED (גנים-מורעלים) בית בארה"ב. ולכן תחת סמכות שיפוט וחקיקה
המקור בית המשפט העליון של ארצות הברית.
 

בית המשפט העליון בספרד קבע כי הסגרים לא חוקיים. 
פסק הדין משאיר את הדלת פתוחה לאנשים שנקנסו בגין הפרת חוקי הונאת הקורונה לתבוע את הכסף ששילמו.
אך בית המשפט אמר כי לא יקבל תביעות של אנשים ועסקים שרוצים לתבוע את הממשלה מכיוון שהפסידו כסף עקב הסגרים
https://www.bbc.com/news/world-europe-57838615
 

מדינה ניו יורק מקדמת חקיקה שתאפשר למושל ולכל פקיד בריאות הציבור במדינה, לשלוח למתקן כליאה (מחנה ריכוז)
כל אדם או קבוצה שחושדים בהם שהם חולים, או באו במגע אם חולים, ואולי מהווים פוטנציאל הדבקה/סכנה לבריאות הציבור כתוצאה מוירוס כמו קוביד 19..
.

לא נדרשת בדיקה, לא נדרשת הוכחה ולא נדרש צו משפטי. 
למעשה, אפילו לא נדרש באמת לזהות את האדם באופן וודאי....
מספיק רק חשד של פקידי הממשל, וזיהוי "סביר" שלו– וניתן לעצור ולכלוא אדם לתקופה של עד 60 יום ללא צו!!

ב"מתקן" ניתן לכפות כל טיפול רפואי "נדרש", כולל חיסון, כנגד רצונו של ה"חולה".

אין צורך לפרש לכם את החוק ואת המשמעויות המסוכנות שלו.
ואתם בטח יודעים איזה פרק בהיסטוריה הוא משחזר.

החוק (Bill A416) עבר בינתיים את הסנאט של ניו יורק. יש לו עוד דרך לעבור, אבל הוא מתקדם.
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2021/a416


 הוגשה תלונה כנגד ממשלת נורבגיה על פשעים נגד האנושות והפרה של חוקי נירנברג
לכתבה:
https://greatreject.org/norway-nuremberg-tribunal/
למסמך התביעה:
https://drive.google.com/file/d/1GcnY9MWLBDPEsa3V63_vN--UdD4oJpWK/view

 


https://www.statnews.com/2021/02/23/federal-law-prohibits-employers-and-others-from-requiring-vaccination-with-a-covid-19-vaccine-distributed-under-an-eua/

הפרת חוקי נירנברג
לבית המשפט הבינלאומי הוגשה תביעה גם כנגד מדינת ישראל, בגין הפרת חוקי נירנברג.
משפטי נירנברג הגדולים בכל הזמנים נמצאים כעת בהתהוות, בהובלתו של עורך הדין ריינר פולמיץ.
הוא ברשימת 4 עורכי הדין הטובים בעולם. זכה במשפטי הענק מול דויטשה בנק ופולסווגן.
אליו מצטרפים אלפי עו'ד ורופאים מכל העולם ומגישים תביעה על הונאה.
כל רופא ואחות שחיסנו לקוביד 19 יתבעו לדין.
כתבה על כך שפורסמה בטיימס.
ראיון שנערך עם פולמיץ
כתבה שפורסמה בערוץ 7

 

חוק פדרלי בארה״ב אוסר על מעסיקים ואחרים לדרוש חיסון לקוביד 19
מאחר שמנהל המזון והתרופות ה FDA העניק אישור לשימוש חירום בלבד, לפחות עד לקבלת רישיון החיסון, על אנשים להיות בעלי האפשרות לקבל או לדחות את החיסון

לכתבה המלאה
 


ניו יורק מפסיקה כפיית בדיקות בבתי ספר בעקבות נצחון בתביעה משפטית של 8 הורים
המאמר:
https://childrenshealthdefense.org/defender/new-york-ends-mandatory-covid-testing-schools/?
 

התובע הראשי של ארה״ב ויליאם בר טוען שסגר הוא הפגיעה הגדולה ביותר בחירות האזרח פרט לעבדות שהייתה בהיסטוריה
 

בית המשפט בבוסניה קבע שהגבלת תנועה וחובת עטיות מסיכות מהווה פגיעה בזכויות אדם בסיסיות
https://www.klix.ba/vijesti/bih/mjere-zabrane-kretanja-i-obaveznog-nosenja-maski-su-neustavne/201222110
 

הפרלמנט האירופאי מתנגד רשמית לכפיית חיסונים מכל סוג שהוא
הפרלמנט האירופי קבע בישיבה ב-27 בינואר, כי הוא מתנגד רשמית לכפיית חיסונים ושימוש באמצעים פוליטיים, חברתיים או אחרים ליצירת לחץ להתחסן.
הטענה היא שמדובר באפליה, שכן ישנן אוכלוסיות שמטעמים שונים בוחרות שלא להתחסן או אינן יכולות מסיבות רפואיות.
שימו לב לכתוב בפיסקה 7.3.1:
״עם שמירה על שיעור מתחסנים גבוה: יש לוודא כי האזרחים מיודעים לכך שהחיסון *אינו* חובה ואף אחד לא נתון ללחצים פוליטיים, חברתיים או אחרים להתחסן אם זה נוגד את רצונם״.
עוד נכתב :״יש לוודא שאין אפלייה כנגד מי שלא חוסן בשל בעיות רפואיות או כי בחר שלא להתחסן כי איננו מעוניין בכך״.

https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR1i-3CdI9VsJ959qfl6kKq1i5ImDU7yVunKBOzXyTVnTh7D1PMWSFHBvvM

 
 

שופט מחוז פדרלי מבטל את הגבלות הקורונה
של מושל פנסילבניה | סי.בי.אס פילי

  

עו״ד ריינר פולמיך, עו״ד מומחה לחוקי הגנת הצרכן הבינלאומים, מחברי וועדת חקירת הקורונה העצמאית הגרמנית, בראיון עם פטריק בת דוד, על 3 הבעיות השאלות הנוקבות שיש לשאול ועליהן יש לקבל תשובה ברורה:
1. עד כמה באמת הוירוס הזה מסוכן?
2. כמה אפשר לסמוך על בדיקת ה PCR והתוצאה החיובית שלה? מה בדיוק היא אומרת?
3. כמה נזק נגרם לכלכלה ולבריאות האנושות כתוצאה מהסגרים וההגבלות הממשלתיות ברחבי העולם?

לסרטון באתר מקום לדעת

עוהצהרת אפוטרופוס למניעת כל הליך או התערבות רפואית במסגרת המוסד החינוכי ושמירת סודיות - תמיר טורגל

מסמכים להורדה/שימוש:

דרישה מעובדים להתחסן  עו״ד ירון דוד, שירלי הגדיש וריטה פרייס
25.2.2021
 לצפייה/הורדה 

 

הבהרה בנושא דרישות במקום העבודה - עו״ד תמיר טורגל
4.3.2021

 לצפייה/הורדה 
 

הצהרת אפוטרופוס למניעת כל הליך או התערבות רפואית במסגרת המוסד החינוכי ושמירת סודיות - עו״ד תמיר טורגל
 לצפייה/הורדה 
 


שמות ומספרי טלפון של עורכי דין היכולים לסייע לכם בתביעת עסק שכפה מסכה, בדיקות וחיסון ומאיים על הפרנסה או על הזכויות. 
  • יוסף די קסטרו עו״ד 050-4489894
  • רונית לירן שקד עו״ד 050-4979165
  • תמיר טורגל עו״ד 054-2358877
  • ולנטינה נלין עו״ד 052-3684127
  • יוסף עו״ד 054-380-6459
  • יורם עו״ד 052-678-3487
  • אש תומר עו״ד 052-5280080
  • רות מכנס סוחובולסקי - 054-7593588